Akademija fudbala

 

Adresa: Deligradska 27-III, 11000 Beograd
Tel. 011/36 50 137, 36 50 138
www: http://www.akademijafudbala.com
e-mail: akaf@scnet.rs

 

O visokoj školi:

Akademija fudbala je prva specijalizovana trogodišnja visoka škola za obrazovanje trenera fudbala i sportskih menadžera, osnovana pri Fudbalskom savezu Beograda uz saglasnost Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.

Š kolovanje na Akademiji fudbala obavlja se u TROGODIŠ NJEM trajanju po nastavnom planu i programu koji je u saglasnosti sa domaćim zakonima i BOLONJSKOM DEKLARACIJOM i drugim dokumentima evropske zajednice. Akademija fudbala je AKREDITOVANA visokoškolska institucija.

Akademija fudbala je blisko povezana sa domaćim i inostranim sportskim organizacijama i ima zaključene ugovore o saradnji sa preko 20 klubova i saveza na teritoriji Srbije.

Akademija fudbala insistira na principu INDIVIDUALNOG I MENTORSKOG RADA sa studentima u cilju poboljšanja kvaliteta studiranja i sticanja znanja.

Akademija fudbala je orijentisana ka saradnji sa svim relevantnim MEĐUNARODNIM sportskim organizacijama i institucijama.