Na fakultetima u Beogradu oko 15.000 mesta za brucoše

Ukoliko Vlada prihvati predlog "Univerziteta u Beogradu", na fakultete u njegovom sastavu u narednu školsku godinu moći će da bude upisano 14.850 brucoša, od čega 9.511 na budžetu i 5.339 samofinansirajućih.

Planirano je povećanje broja mesta za upis na studijske programe informacionih tehnologija na “Fakultetu organizacionih nauka”, “Elektrotehničkom” i “Matematičkom”, u skladu sa akcionim planom Vlade za unapređenje “IT” sektora i te kvote su trenutno u postupku akreditacije.

Na Beogradskom univerzitetu prvi upisni rok počinje 21. juna predajom dokumenata koja traje do 25. juna. Prijemni ispiti će se održati od 26. juna do 2. jula, prema rasporedu koji budu objavile visokoškolske ustanove. Preliminarni rezultati biće objavljeni najkasnije 3. jula, a konačni do 10. jula, nakon čega sledi upis primljenih brucoša.

Većina fakulteta zadržala je stare cenovnike, a samo tri su predložila poskupljenje školarina – “Učiteljski” sa 96.000 dinara na 99.000, “Fakultet fizičke hemije”, sa 64.800 na 69.900, a “Fakultet političkih nauka” sa sadašnjih, od 91.700 do 99.700, na 100.000 do 110.000 dinara. Među beogradskim fakultetima, najskuplja školarina je na smeru softversko inženjerstvo na “Elektrotehničkom fakultetu” – 243.500 dinara, dok na “Univerzitetu” najjeftiniju školarinu ima” Tehnički fakultet” u Boru – 50.000 dinara.

Upisna pravila ostaju ista kao i prethodnih godina, što znači da se kandidati rangiraju prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i opštem uspehu iz srednje škole.

Bez greške urađen prijemni donosi 60 poena, a uspeh iz srednje škole najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva i on se računa zaokruživanjem na dve decimale. Da bi stekli pravo da se upišu na teret budžeta, kandidati moraju osvojiti najmanje 51 bod, dok je donja granica za samofinansirajuće studente 30 poena. Konačne rang-liste koje objave fakulteti su osnov za upis, što znači da budući brucoši treba pažljivo da prate sve upisne aktivnosti na fakultetima na kojima su konkurisali. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne pojavi u predviđenom roku, umesto njega će biti upisan sledeći sa rang-liste.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili neku od prve tri nagrade na republičkom takmičenju, koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Državljani Srbije koji su završili prethodno obrazovanje u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska isprava.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u našoj zemlji pod istim uslovima kao i državljani Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu da je taj postupak započet.

Strani državljani takođe se upisuju pod istim uslovima kao i naši državljani, s tim da plaćaju školarinu. Oni prilikom konkurisanja podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi ili potvrdu da je taj postupa započeo. Pre upisa treba da dostave dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju, kao i da vladaju srpskim ili jezikom na kome se izvodi studijski program.

Kalendar upisa

 • Prijavljivanje kandidata: od 21. do 25. juna;
 • Polaganje prijemnog ispita od 26. juna do 2. jula prema rasporedu;
 • Objavljivanje rezultata: najkasnije do 3. jula na preliminarnoj rang-listi;
 • Primedbe na preliminarnu rang-listu: najkasnije do 5. jula;
 • Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 6. jula;
 • Žalbe na rešenje komisije podnose se dekanu najkasnije 7. jula;
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije 8. jula;
 • Objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta najkasnije do 10. jula;
 • Objavljivanje konačne rang-liste Univerziteta najkasnije 10. jula;
 • Upis najkasnije od 10. do 14. jula.

Dokumenta prilikom prijavljivanja

Prilikom prijavljivanja na konkurs svršeni srednjoškolci podnose originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole;
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti;
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu.

Dokumenta prilikom upisa

Svi koji steknu pravo na upis podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originale na uvid;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • obrazac ŠV 20 (popunjava se i elektronski);
 • indeks;
 • dve fotografije;
 • dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente);
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;

Izvor: www.danas.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: