Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla
Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za poslovne studije i pravo je pridruženi član Univerziteta Union – Nikola Tesla. Fakultet je akreditovao četiri studijska programa na osnovnim akademskim studijama koji obezbeđuju zvanja koja su sve traženija danas na tržištu rada:

  • Menadžment – osposobljavanje za diplomiranog menadžera
  • Poslovna ekonomija – osposobljavanje za diplomiranog ekonomistu
  • Pravo – osposobljavanje za diplomiranog pravnika
  • Bezbednost – osposobljavanje za diplomiranog menadžera bezbednosti

Više hiljada studenata je do sada završilo Fakultet za poslovne studije i pravo i steklo diplomu. Kvalitet stečenih znanja obezbeđen je, pre svega, stalnim usaglašavanjem sa svetskom i domaćom praksom i angažovanjem nastavnog osoblja koje ima veliko iskustvo u praksi, ali i u naučnim oblastima koje predaju. Velika pažnja se poklanja razvoju savremenih metoda učenja koje omogućavaju da se za manje vremena nauči više ili da se upravlja vremenom za učenje prema individualnim potrebama studenta. Fakultet za poslovne studije i pravo je prvi fakultet u zemlji koji je dobio akreditaciju za sistem učenja na daljinu.

Ključne odlike poslovanja u 21. veku su dinamičnost i potreba da se brzo odgovori na česte promene na tržištu. Kompanijama su potrebni sposobni mladi stručnjaci koji znaju kako da se nose sa novim izazovima. Studijski program Menadžment obezbeđuje obrazovanje savremenih menadžera po odgovarajućim međunarodnim standardima. Tako će biti spremni da se suoče sa mnogobrojnim promenama i izazovima u budućem poslovnom okruženju.

U savremenim visoko turbulentnim uslovima ne može se zamisliti uspešno funkcionisanje društva bez stručnih ekonomski znanja i njihove implementacije. Ekonomska struka, zajedno sa menadžerskom i pravnom, dobija posebnu ulogu i značaj u uslovima svetske ekonomske krize kako bi pronašla načine njenog prevazilaženja. Zbog toga studijski program Poslovna ekonomija, pored ekonomskih predmeta, sadrži opšte obrazovne, pravne i menadžerske predmete što obezbeđuje visoku kompetentnost budućih ekonomista, koja je dopunjena sa opšte pravnim i menadžerskim obrazovanjem.

U savremenim visoko turbulentnim uslovima ne može se zamisliti uspešno funkcionisanje društva, bez kvalitetno uređenog pravnog okvira i njegove primene. Pravna struka i pravni stručnjaci su temeljni deo svakog društva, bez kojeg je nemoguće uspešno rešavati brojna ugovorna, privatno-pravna, javno-pravna, međunarodno-pravna pitanja i probleme. Svrha studijskog programa Pravo je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka pravne struke za pružanje kvalitetne, sveobuhvatne i brze pravne usluge odnosno saveta u vezi sa sprečavanjem nastanka određenih pravnih problema ili u vezi sa sankcionisanjem određenih postupaka koji su u suprotnosti sa pravnim normama.

Razvoj tehnologije, porast konkurentskih izazova na tržištima širom sveta, borba za prirodne resurse i geopolitičku dominaciju, porast svih vrsta kriminala i pojava novih, intenziviranje prisustva raznih obaveštajnih službi i povećanje špijunaže u raznim segmentima društvenih, državnih i privrednih delatnosti, samo su neki razlozi zbog kojih se danas sve više pažnje posvećuje segmentu bezbednosti. Više nije pitanje da li je upravljanje bezbednošću potrebno ili nije. Danas je ova oblast pitanje opstanka.

 

Adresa: Jurija Gagarina 149a (TC Piramida), Staro sajmište 29, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 31 31 246, 40 03 539, 40 03 540
veb sajt: www.fpsp.edu.rs
e-mail:info@fpsp.edu.rs