Pravni fakultet u Nišu

Pravno-ekonomski_fakultet_Nis
Pravni fakultet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu je visokoškolska obrazovno-naučna ustanova sa svojstvom pravnog lica, u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet organizuje i ostvaruje osnovne i diplomske akademske studije i doktorske studije.

Osnovne akademske studije traju četiri godine i nose 240 ESPB, a zvanje koje se stiče je diplomirani pravnik. Diplomske akademske studije u trajanju od godinu dana vrede 60 ESPB, dok doktorske studije traju tri godine i nose 180 ESPB.

Pravni fakultet je matičan za sledeće uže naučne oblasti: pravno-teorijska, javno-pravna, krivično-pravna, građansko-pravna, trgovinsko-pravna, međunarodno-pravna, pravno-istorijska, pravno-politička, pravno-sociološka i pravno-ekonomska. Fakultet, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, obavlja osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u cilju razvoja obrazovne delatnosti i publikuje rezultate naučnog rada.

Pravni fakultet organizuje naučnoistraživački rad u oblastima pravnih i drugih društveno-humanističkih nauka. Fakultet ostvaruje oblike studija za inovaciju znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja u oblasti pravnih i drugih društveno-humanističkih nauka i organizuje polaganje stručnih ispita.

Fakultet sarađuje sa osamnaest obrazovnih ustanova u zemlji i inostranstvu i sa dvadeset i jednom pravosudnom i drugim instutucijama, sa kojima ima sklopljene ugovore o saradnji.

Studenti Pravnog fakulteta izdaju časopis Pravnik i mogu postati članovi sledećih organizacija Savez studenata, ELSA (Evropska asocijacija studenata prava), Unija studenata i SAP (Studentska asocijacija pravnika). Postoji i mogućnost učestvovanja na Moot court, nacionalnom takmičenju iz oblasti humanitarnog prava.

 

Adresa: Trg kralja Aleksandra 11, 18000 Niš
Tel. 018/500 201; 500 221
Fax: 018/45 23 747
veb sajt: www.prafak.ni.ac.rs
e-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs