Univerzitet Privredna akademija

univerzitet privredna akademija u novom sadu
Zgrada Privredne akademije

Univerzitet Privredna Akademija je samostalan i nedržavni univerzitet, čije se sedište nalazi u Novom Sadu. Osnovan je 2000. godine i predstavlja prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Akreditacija je sprovedena 2009. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

U sastavu Univerziteta postoji četiri fakulteta sa 16 studijskih programa, koji su organizovani u tri naučne oblasti – društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke i medicinske nauke. Studijski programi se sprovode na tri nivoa – osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama.

Univerzitet Privredna Akademija integriše funkcije svih fakulteta, kao i drugih ustanova u svom sastavu, sprovodeći jedinstvenu politiku koja je orijentisana ka podizanju kvaliteta nastave i usavršavanju naučnoistraživačkog rada na temelju vizije, misije i ključnih vrednosti.

Razvijajući međunarodnu saradnju, Univerzitet je potpisao ugovore u oblasti nauke i obrazovanja sa mnogim ustanovama iz Italije, Slovenije, Španije, Makedonije, Ukrajine, Mađarske i drugih zemalja.

Studenti Privredne akademije imaju mogućnost učestvovanja u više obrazovnih programa i projekata međunarodnog značaja, kao što su – Tempus projekti, IPA projekti i slično.

Univerzitet Privredna akademija u svom sastavu ima tri univerzitetska organa – Savet, Senat i Studentski parlament, a Akademija ima dugu istoriju saradnje sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji, regionu i Evropi.

 Adresa: Cvećarska 2 , 21000 Novi Sad
 Tel. 021/53 10 20
 Faks: 021/53 03 59
 veb sajt: www.privrednaakademija.edu.rs
 e-mail: business-academy@neobee.net

Fakulteti koji ulaze u sastav Univerziteta Privredna akademija su: