Studentski krediti

Studentski krediti predstavljaju jednu od retkih novčanih beneficija za studente prve godine fakulteta, s obzirom da se za većinu finansijskih pomoći u vidu stipendija može konkurisati tek na višim godinama studija. Kako su u periodu studiranja studentima najčešće potrebna dodatna novčana primanja, veliki broj budućih brucoša se odlučuje za prijavljivanje na konkurs za studentske kredite jer ovu vrstu pomoći vide kao beskamatni kredit koji se otplaćuje tek nakon završetka fakulteta, odnosno nakon zaposlenja.

Prilikom rangiranja studenata za dobijanje studentskih kredita boduje se prosek ocena iz IV godine srednje škole, kao i prosek primanja po članu domaćinstva. Verovatnoća za odobravanje studentskog kredita je mala ukoliko student ne ostvari maksimalna 2 boda po osnovi proseka primanja po članu domaćinstva, a koja je moguće ostvariti ako je pomenuti prosek primanja manji od prosečne plate u Srbiji za prethodnu godinu. Uslov za nevraćanje kredita je da student ne obnovi nijednu godinu tokom studiranja, kao i da na kraju školske godine tokom koje je primao studentski kredit, ostvari prosek ocena viši od 8,5. U tom slučaju studentski kredit prelazi u oblik stipendije.

Konkurs za dobijanje studentskih kredita objavljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Rok za priјavljivanje na konkurs za studentske kredite  јe od 1. do 31. oktobra svake kalendarske godine.

Obrazac za konkurisanje za studentski kredit se kupuje u knjižari „Prosvetni pregled“. Dokument o proseku primanja po članu porodice se overava u opštini grada u kojoj student živi.

Studentski kredit se prima 10 meseci godišnje (septembar-jun) i iznosi 6100 dinara.

studentski krediti

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu
(„Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13), člana 33. stav 1. Pravilnika o učeničkim i
studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS”, br. 46/10,47/11 i 56/12) i Rešenja broj: 670-01-126/2017-05 od 29. 05. 2017. godine,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje
KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

I USLOVI ZA DODELU STUDENTSKOG KREDITA
Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su
upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se
školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija i koji imaju
prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih
studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI)
godine osnovnih studija, studenti na studijama drugog i trećeg stepena koji su odmah po
završetku osnovnih studija nastavili studije drugog, odnosno trećeg stepena, studenti koji
nemaju primljen studentski kredit u otplati, ili nisu oslobođeni od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske
porodice, romska nacionalna manjina, studenti sa invaliditetom, studenti s hroničnim
bolestima, studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljeni studenti, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a  primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike
Srbije za odgovarajuću godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce,
koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2016/2017. godinu podnosi
sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5)
ukoliko do sada nije koristio studentski kredit;
– fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studija;
– dokaz da nije u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe
za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa (potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata
iz radnog odnosa) kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju stare važeće lične karte.
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće
službe, i to:
– Obrazac br.2 ili Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili staratelja,
odnosno studenta, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice
(Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom
periodu;
– dokaz da kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena nije u radnom
odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i
dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. studenti bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad
ili umrlice roditelja;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. pripadnik romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne
manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. student sa invaliditetom i studenti s hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije ili potvrdu udruženja invalida;
5. studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljeni studenti – potvrdu da se student nalazi u evidenciji o izbeglim ili
raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko  Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine prebivališta); 7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Studenti, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2017. godine.

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna  dokumentacija neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu studentskog kredita utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u završnom razredu srednje škole
– za studente I godine studija, odnosno ostvarenih ESPB bodova iz prethodnog školovanja,
– efikasnosti studiranja;
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh u završnom razredu srednje škole, za studente I godine studija – iskazuje se
brojem bodova u visini opšteg uspeha u završnom III, odnosno IV razredu srednje škole (od
2,00 do 5,00 bodova) i dodaje 4,50 bodova;
2) uspeh iz prethodno završenih godina studija – iskazuje se brojem bodova u visini  prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja;
3) efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova prema godini studija u koju je
student upisan:
(1) za studente koji ostvare do 60 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/60×2
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2 = korektivni faktor);
(2) za studente koji ostvare do 120 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/120×2,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2,5 = korektivni faktor);
(3) za studente koji ostvare do 1 80 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/180×3
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3 = korektivni faktor);
(4) za studente koji ostvare do 240 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/240×3,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3,5 = korektivni faktor);
(5) za studente koji ostvare do 300 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/300×4
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 4 = korektivni faktor).

Student koji nije postigao maksimalnu efikasnost tokom studija nema pravo na bodove po tom osnovu.

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih  mesečnih prihoda po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine, i to:
1) do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 2,00  boda;
2) od 40 % do 80 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 1, 00 bod;
3) više od 80 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji
– 0 bodova.

Prosečna zarada iz stava 1. ovog člana računa se prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se
vrednuju za dodelu studentskog kredita.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK

Kandidat za dobijanje studentskog kredita podnosi prijavu s potrebnom konkursnom
dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.

Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2017. godine, uz sačinjen i overen kontrolni
spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta
konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim
ustanovama u koje su upisani kandidati za dobijanje studentskog kredita.

Svaki kandidat ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od 10 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu odgovarajuće visokoškolske ustanove.

Kandidat podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća
dokumentacija.

Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.

Visokoškolska ustanova, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora,
sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom  Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu
rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja ili sajtu visokoškolske ustanove.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog  roka, donosi odluku o dodeli studentskog kredita za školsku 2017/2018. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.

Na osnovu odluke ministra o dodeli studentskog kredita, student zaključuje ugovor o kreditu
s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom
kredita.

Svaki korisnik studentskog kredita dužan je da obezbedi menično pokriće odobrene isplate
studentskog kredita, odnosno da dostavi preko visokoškolske ustanove na kojoj studira,
potpisanu menicu s IZJAVOM žiranta (Obrazac br. 6), koji dobija na svojoj visokoškolskoj
ustanovi, najkasnije do početka odobrene druge isplate kredita za tekuću školsku godinu.

Studentski kredit se vraća u skladu sa Članom 5. Ugovora o studentskom kreditu.

Korisnik studentskog kredita koji je tokom studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,50 i
ispunio ostale uslove navedene u Članu 4. Ugovora o studentskom kreditu može se  osloboditi vraćanja isplaćenog kredita.

Korisniku studentskog kredita obustavlja se isplata odobrenog kredita u slučaju netačno
prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po
drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz
budžeta ili napusti redovne studije.

Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, nema student koji je pravo na studentski kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili odlukom fonda, odnosno fondacije.

VI ISPLATA KREDITA

Studentu se isplaćuje studentski kredit u 10 jednakih mesečnih rata.
Odobreni kredit isplaćuje se preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene  banke.

VII KONKURSNI OBRASCI
Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih
dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure
STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2017/2018.

Kandidat koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2016/2017. godinu, preko svoje
visokoškolske ustanove (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac – PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2017/2018. godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u Konkursu.

Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure  zainteresovani mogu dobiti na visokoškolskim ustanovama, 15 dana pre početka konkursa.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i na sajtu www.mpn.gov.rs

Zvanični konkurs za studentske kredite možete preuzeti ovde – stud-kred