Studentski krediti

Studentski krediti predstavljaju jednu od retkih novčanih beneficija za studente prve godine fakulteta, s obzirom da se za većinu finansijskih pomoći u vidu stipendija može konkurisati tek na višim godinama studija. Kako su u periodu studiranja studentima najčešće potrebna dodatna novčana primanja, veliki broj budućih brucoša se odlučuje za prijavljivanje na konkurs za studentske kredite jer ovu vrstu pomoći vide kao beskamatni kredit koji se otplaćuje tek nakon završetka fakulteta, odnosno nakon zaposlenja.

Prilikom rangiranja studenata za dobijanje studentskih kredita boduje se prosek ocena iz IV godine srednje škole, kao i prosek primanja po članu domaćinstva. Verovatnoća za odobravanje studentskog kredita je mala ukoliko student ne ostvari maksimalna 2 boda po osnovi proseka primanja po članu domaćinstva, a koja je moguće ostvariti ako je pomenuti prosek primanja manji od prosečne plate u Srbiji za prethodnu godinu. Uslov za nevraćanje kredita je da student ne obnovi nijednu godinu tokom studiranja, kao i da na kraju školske godine tokom koje je primao studentski kredit, ostvari prosek ocena viši od 8,5. U tom slučaju studentski kredit prelazi u oblik stipendije.

Konkurs za dobijanje studentskih kredita objavljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Rok za priјavljivanje na konkurs za studentske kredite  јe od 1. do 31. oktobra svake kalendarske godine.

Obrazac za konkurisanje za studentski kredit se kupuje u knjižari „Prosvetni pregled“. Dokument o proseku primanja po članu porodice se overava u opštini grada u kojoj student živi.

Studentski kredit se prima 10 meseci godišnje (septembar-jun) i iznosi 6100 dinara.

studentski krediti

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom
standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13), člana 33. stav 1.
Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni
glasnik RS”, br. 46/10,47/11 i 56/12) i Rešenja broj: 451-02-1460/2016-05 od
17.05.2016.godine,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

KONKURS
ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA STUDENTIMA
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI
SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

 

I USLOVI ZA DODELU STUDENTSKOG KREDITA

Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija, studenti na studijama drugog i trećeg stepena koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog odnosno trećeg stepena, studenti koji
nemaju primljen studentski kredit u otplati, ili nisu oslobođeni od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz
stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

 

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce, koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2015/2016. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1)
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5) ukoliko do sada nije koristio studentski kredit;
– fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studija;
– dokaz da nije u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje, ili potvrdu nadležnih organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili staratelja, odnosno studenta, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu;
– dokaz da kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena nije u radnom odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje).

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. studenti bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice roditelja;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. lica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije ili potvrdu udruženja invalida;
5. lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljena lica – potvrdu da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima / pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta/ ;
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Studenti, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

 

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2016. godine.

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

 

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu studentskog kredita utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u završnom razredu srednje škole – za studente I godine studija, odnosno ostvarenih ESPB bodova iz prethodnog školovanja,
– efikasnosti studiranja;
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta, za period januar – jun tekuće godine.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh u završnom razredu srednje škole, za studente I godine studija – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha u završnom III odnosno IV razredu srednje škole (od 2,00 do 5,00 bodova) i dodaje 4,50 bodova;
2) uspeh iz prethodno završenih godina studija – iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja;
3) efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova prema godini studija u koju je student upisan:
.
(1) za studente koji ostvare do 60 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/60×2
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2 = korektivni faktor);
(2) za studente koji ostvare do 120 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/120×2,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2,5 = korektivni faktor);
(3) za studente koji ostvare do 180 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/180×3
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3 = korektivni faktor);
(4) za studente koji ostvare do 240 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/240×3,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3,5 = korektivni faktor);
(5) za studente koji ostvare do 300 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli:
– ESPB/300×4
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 4 = korektivni faktor).

Student koji nije postigao maksimalnu efikasnost tokom studija nema pravo na bodove po tom osnovu.

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine, i to:
1) do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 2,00 boda;
2) od 40 % do 80 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 1, 00 bod;
3) više od 80 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.

Prosečna zarada iz stava 1. ovog člana računa se prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentskog kredita.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

 

V POSTUPAK

Kandidat za dobijanje studentskog kredita podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.

Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2016.godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u koje su upisani kandidati za dobijanje studentskog kredita.

Svaki kandidat ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od 10 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu odgovarajuće visokoškolske ustanove.

Kandidat podnosi dokumentovan prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.

Visokoškolska ustanova, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom

Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili sajtu visokoškolske ustanove.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli studentskog kredita za školsku 2016/2017. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.

Na osnovu odluke ministra o dodeli studentskog kredita, student zaključuje ugovor o kreditu sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita.

Svaki korisnik studentskog kredita dužan je da obezbedi menično pokriće odobrene isplate studentskog kredita, odnosno da dostavi preko visokoškolske ustanove na kojoj studira, potpisanu menicu s IZJAVOM žiranta (Obrazac br. 6), koji dobija na svojoj visokoškolskoj ustanovi, najkasnije do početka odobrene druge isplate kredita za tekuću školsku godinu.

Studentski kredit se vraća u skladu sa Članom 5 Ugovora o studentskom kreditu.

Korisnik studentskog kredita koji je tokom studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,50 i ispunio ostale uslove navedene u Članu 4 Ugovora o studentskom kreditu, može se  osloboditi vraćanja isplaćenog kredita.

Korisniku studentskog kredita obustavlja se isplata odobrenog kredita u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije.

Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, nema student koji je pravo na studentski kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili odlukom fonda, odnosno fondacije.

 

VI ISPLATA KREDITA

Studentu se isplaćuje studentski kredit u 10 jednakih mesečnih rata.

Odobreni kredit isplaćuje se preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke – Unicredit bank a.d. Beograd.

VII KONKURSNI OBRASCI

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2016/2017.

Kandidat koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2015/2016.godinu, preko svoje Visokoškolske ustanove (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac – PRIJAVU (Obrazac br.1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2016/2017. godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u Konkursu.

Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure zainteresovani mogu dobiti na visokoškolskim ustanovama, 15 dana pre početka konkursa.

 

 

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ulica Zahumska broj 14 ili na telefone 011/3806-914 i 011/2401-911, kao i na sajtu www.mpn.gov.rs

Obrasci za studentske kredite i stipendije

Studentski krediti – Obrasci 3 i 4
Studentski krediti – Ugovor (obrazac 5)
Studentske stipendije – Ugovor (obrazac 5a)
Izjava žiranta – Obrazac br.6
Zahtev za oslobađanje obaveze vraćanja kredita

Zvanični konkurs za studentske kredite možete preuzeti ovde – stud-kred

Plakat – 2016_studentski_krediti