Stipendije za Valjevce

valjevo

Donator: Grad Valjevo

Grad: Valjevo

Država: Srbija

Nivo obrazovanja: Osnovna i srednja škola, Fakultet

Website: www.valjevo.org.rs

Rok za prijavu: 11.11.2013.

 

Opis:

Na osnovu rešenja Gradonačelnika Grada Valjeva o rasporedu sredstava namenjenih za finansiranje sprovođenja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma za 2013. godinu broj 40-41/2013-09 od 22. 1. 2013. godine, Gradska uprava za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove 31.10.2013. objavljuje:

KONKURS

ZA DODELU STIPENDIJA SREDNjOŠ KOLCIMA I STUDENTIMA ROMSKE NACIONALNOSTI U Š KOLSKOJ 2013/2014. GODINI

 

Uslovi za dobijanje stipendije

Pravo na stipendiju imaju učenici i učenice romske nacionalnosti  koje pohađaju osmi razred (osnovci) ili srednju školu (srednjoškolci) pod uslovom da:

–  su prvi put upisani u odgovarajući razred u tekućoj 2013/2014. školskoj godini,

– postižu dobre rezultate u učenju,

– imaju prebivalište na teritoriji Grada Valjeva najmanje godinu dana pre dana objavljivanja ovog konkursa.

Pravo na stipendiju pripada studentima i studentkinjama romske nacionalnosti koji:

– pohađaju visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika Srbija,

– upisali su prvi put odgovarajuću godinu studija (osnovne, master ili poslediplomske),

– imaju prebivalište na teritoriji Valjeva najmanje godinu dana pre dana objavljivanja ovog konkursa.

Redosled kandidata za dodelu stipendija za osnovce i srednjoškolce utvrđuje se na osnovu ukupno dobijenih bodova u zavisnosti od: prosečnog uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju (najviše 50), razreda koji kandidat ili kandidatkinja pohađaju (najviše 10), visine prihoda koji ostvaruje porodica kandidata (najviše 10), porodičnog i ličnog statusa (najviše 10).

Nemaju pravo na stipendiju kandidati koji nemaju prebivalište na teritoriji Grada Valjeva manje od godinu dana pre datuma objavljivanja ovog konkursa, kao i kandidati koji ostvaruju stipendiju iz drugog programa koji se finansira iz budžeta Grada Valjeva ili Republike Srbije.

Broj odobrenih stipendija se utvrđuje u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu Grada Valjeva za odgovarajuću godinu.

Biće obustavljena stipendija onim korisnicima za koje se utvrdi da se u prijavi prikazali netačne podatke, ako su napustili redovno školovanje ili studiranje.

 

Merila za rangiranje kandidata (za osnovce i srednjoškolce)

Redosled kandidata za dodelu stipendija utvrđuje se na osnovu bodova po osnovu sledećih merila posebno za svaku grupu kandidata (za osnovce i srednjoškolce):

– Ostvaren uspeh u prethodnom školovanju (maksimalno 50 bodova)

a) za učenike i učenice VIII razreda osnovne škole opšti uspeh od V do VII razreda osnovne škole, iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha ostvarenog od V do VII razreda koji se pomnoži sa 10.

b) za učenike i učenice I razreda srednje škole opšti uspeh od V do VIII razreda osnovne škole, iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha ostvarenog od V do VIII razreda koji se pomnoži sa 10.

v) za učenike i učenice II, III i IV razreda opšti uspeh u prethodnim razredima-iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha ostvarenog u prethodnim razredima koji se pomnoži sa 10.

–  Razred koji učenik ili učenica upisuju (maksimalno 10 bodova)

Odgovarajući upisan razred se iskazuje odgovarajućim brojem bodova: za I razred 4 boda, za II razred 6 bodova, za III razed 8 bodova, za IV razred 10 bodova.

– Rezultati na takmičenjima (maksimalno 5 bodova)

– Učenik ili učenica koja je u prošloj školskoj godini osvojila nagradu na gradskom, regionalnom, republičkom ili međunarodnom takmičenju  boduje se sa 5 bodova. U suprotnom 0.

– Prihodi porodice učenika (maksimalno 10 bodova)

Broj bodova se iskazuje u zavisnosti od prosečnog ostvarenih primanja po članu porodice kandidata za period januar-jun (6 meseci) tekuće godine i udela u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa, po strukturi:  do 20%  prosečne zarade bez poreza i doprinosa 10  bodova, od 20 do 40% prosečne zarede bez poreza i doprinosa 5 bodova, preko 40% prosečne zarade bez poreza i doprinosa  0 bodova.

–  Status izbeglog, raseljenog lica ili osobe u readmisiji (maksimalno 5 bodova)

Ako kandidat ima status izbeglog ili raseljenog lica ili je povratnik po sporazumu o readmisiji boduje se sa 5 poena. U suprotnom 0.

– Porodični status (maksimalno 10 poena)

Kandidati koji su bez roditeljskog staranja ili imaju samo jednog roditelja boduju se sa 10 poena. U suprotnom 0.

Dokumenti za prijavu na konkurs (za srednjoškolce)

Kandidati i kandidatkinje podnose na konkurs sledeće dokumente:

Obavezna dokumentacija

– Prijava sa potpisom kandidata i roditelja/staratelja (obrazac 1)

– Potvrdu o prebivalištu (Policijska uprava Valjevo)

– Izvod iz knjige državljana

– Uverenje o upisanom razredu osnovne/ srednje škole sa prosekom u prethodnim godinama školovanja, overava škola, (obrazac 2)

– Obrazac uverenje o ostvarenim prihodima po članu porodice za period januar-jun tekuće godine (obrazac 3).  (popunjava službenik u Odeljenju za društvene delatnosti)

Uz obrazac dostaviti odgovarajuće dokaze na osnovu kojih se obračunava mesečni prihod:

– Izjavu o zajedničkom domaćinstvu članova porodice koja je overena uz potpise dva svedoka (overa na šalteru za overu u prizemlju Gradske uprave) (obrazac 4).

– potvrda o prihodima za zaposlene članove  porodice/domaćinstva za period  od januara do juna tekuće godine i to: plata, penzije – starosne, porodične i invalidske, naknada za nezaposlene,  naknada za socijalne programe (otpremnina), za nezaposlene potvrda o prihodima od Nacionalne službe za zapošljavanje za isti period,

– uverenje o imovnom stanju (iz poreske uprave)

– potvrda o katastarskom prihodu u prethodnoj godini (Služba za katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod)

kopiju kartice tekućeg računa otvorenog u banci (da se vidi broj tekućeg računa na koji se može uplatiti stipendija u slučaju da bude odobrena)

 

Dodatna dokumentacija (ako je primenljivo)

– Kopija diplome o ostvarenom rezultatu na takmičenju (osvojeno mesto na gradskom, regionalnom, republičkom ili međunarodnom takmičenju) u prethodnoj školskoj godini.

– Kopija legitimacije izbeglog ili raseljenog lica, odnosno potvrda MUP-a o statusu osobe povratnika u readmisiji.

– Kopiju izvoda iz matične knjige umrlih za roditelja /potvrda Centra za socijalni rad o određivanju starateljstva.

 

Dokumenti za prijavu na konkurs (za studente)

– Prijava sa potpisom kandidata i roditelja/staratelja (obrazac 1)

– Potvrdu o prebivalištu (Policijska uprava Valjevo)

– Izvod iz knjige državljana

– Potvrda visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija da je student prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj 2013/2014. godini

 

Prijava na konkurs i obrasci

Rok za prijavu na konkurs ističe 11. novembra 2013. godine.

Kandidati mogu preuzeti obrasce za prijavu (od 1 do 5) na zvaničnom sajtu Grada Valjeva na adresi www.valjevo.org.rs  ili na šalteru Informacije u prizemlju Gradske uprave, Karađorđeva 64.

Kandidati podnose prijavu i ostalu dokumentaciju (obaveznu i prateću) u papirnom obliku u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za konkurs za stipendiranje romskih učenika i studenata u 2013/2014. godini.

Prijava se može poslati preporučenom poštom na adresu Grad Valjevo, Karađorđeva 64 ili predati na šalteru pisarnice u prizemlju Gradske uprave na istoj adresi najkasnije do 15 časova na dan 11. novembra 2013. godine.

 

Odlučivanje

Komisija za praćenje i implementaciju Dekade Roma u Valjevu objaviće listu kandidata  najkasnije do 18. novembra 2013. godine na sajtu www.valjevo.org.rs.

Kandidati mogu podnositi prigovore komisiji najkasnije 3 dana od dana objavljivanja rang liste.

Gradonačelnik Valjeva donosi odluku o dodeli stipendija na osnovu konačne rang liste koju utvrdi Komisija za praćenje i implementaciju Dekade Roma u Valjevu.

 

Informacije o stipendijama

Za sva pitanja u vezi sa uslovima i postupcima za prijavu za stipendije kandidati se mogu obratiti Odeljenju za društvene delatnosti na telefon  014/ 294 -918 ili elektronskom poštom na adresu: zastupnikmanjina.valjevo@gmail.com ili vladimir.pantic@valjevo.org.rs.

Broj: 67-233/2013-09

Datum: 31.10.2013.

NAčELNIK

Gradske uprave za

društvene delatnosti, finansije,

imovinske i inspekcijske poslove

Jelica Stojanović

Share Button

Ostali članci iz ove kategorije: